Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของลิขสิทธิ์ สิทธิ์พื้นฐาน และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งดังนั้น www.tnnthailand.com จึงมีนโยบาย ด้านลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy) ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด และสิทธิส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.tnnthailand.com โปรดทำความเข้าใจ และ ตกลงยอมรับว่า บรรดารายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อความ บทความ ข้อมูล ซอฟท์แวร์ โปรแกรมต่างๆ เสียง ดนตรี วีดีโอ รูปภาพ กราฟฟิค หรือส่วนประกอบใดๆ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เนื้อหา”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ (Know-How) การให้บริการ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.tnnthailand.com นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งได้รั บความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และกฎหมายอื่นๆ และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดปลอมแปลง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้ างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง (เป็นลายลักษณ์อักษร) จาก บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที 

ข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ www.tnnthailand.com โดยได้ให้ไว้กับ www.tnnthailand.com นั้น ทางเว็บไซต์ www.tnnthailand.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของนโยบาย การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ www.tnnthailand.com โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และนโยบายดังกล่าว นโยบายเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ www.tnnthailand.com ได้รับจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.tnnthailand.com จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อท่านลงทะเบียน หรือ ส่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอคลิป รวมทั้ง เนื้อหาอื่นๆ ลงเว็บไซต์ www.tnnthailand.com
 • เมื่อท่านลงทะเบียน และได้รหัสผ่าน (password) ท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับ รวมถึงการรับผิดชอบต่อ การใช้รหัสผ่านในการดำเนินกิ จกรรมต่างๆ ภายใน www.tnnthailand.com
 • ท่านรับรองว่า ท่านจะออกจากการใช้บริการโดยรหั สผ่านของท่านทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้บริการในแต่ละครั้ง
 • วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อนำเสนอการให้บริการที่ เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ www.tnnthailand.com จะมอบให้แก่ท่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน www.tnnthailand.com จะเป็นผู้รับทราบ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ อย่างดีที่สุด และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในทางที่เสียหาย
 • กรณีที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็ บไซต์ www.tnnthailand.com ของเรานั้น เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) อยู่บน www.tnnthailand.com อาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ www.tnnthailand.com
 • ท่านสมาชิกจะต้องมีรหัสผ่าน (password) ในการเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นท่านสมาชิกจึงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ได้ ท่านอาจจะเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล เหล่านั้นได้ โดยการใช้ Login name และ Password ของท่านเอง www.tnnthailand.com ขอแนะนำให้ท่าน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Login name และ Password ไว้เป็นความลับ โดยที่ www.tnnthailand.com จะไม่มีการถาม Password ของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับผู้อื่นโปรดทำการ Log out ทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้ บริการเพื่อเป็น การป้องกันไม่ ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่าน
 • ในกรณีที่ท่านลืม Password ให้ท่าน Click ที่ลืม Password แล้วโปรแกรมจะนำท่านไปสู่หน้า Forgotten your password หลังจากนั้นท่านเพียงแค่ กรอก E-mail address ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน ครั้งแรก โปรแกรมก็จะส่ง Password ไปยัง E-mail address ที่ท่านใช้ในการสมัคร
 • เป็นที่เข้าใจกันว่าการส่งผ่ านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆนั้น ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ www.tnnthailand.com จึง ไม่สามารถให้การรับรองถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมู ลใดๆ ทางอินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านส่งข้อมู ลมาให้เรา หรือเราส่งข้อมูลไปให้ท่าน แต่เราจะพยายามจะรักษาความปลอดภัย ในระบบของเราทุ กครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลใดๆ
 • ท่านสมาชิกกรุณาพิจารณาและระมั ดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ขณะที่ท่าน Online อยู่ เช่นในกรณีของ Message Boards หรือ E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ อาจจะถูกเก็บและใช้โดยผู้อื่น ได้ ดังนั้นท่านต้องเก็บรักษาข้อมู ลและ password ของท่านไว้เป็นความลับ
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com ไม่ต้องรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 

ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :