Welcome to tnnthailand.com วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ราชกิจจาฯประกาศลดภาษีน้ำมัน
22 มี.ค. 59, 17.28 น.
227689
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

ราชกิจจาฯออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

วันนี้(22มี.ค.59)ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 133) ระบุว่า เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ในประเภทที่ 01.01 ของตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 126) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) และ (5) ในประเภทที่ 01.05 ของตอนที่ 1 น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 132) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และแบบคำขอที่ออกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 126) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงการคลังนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และแบบคำขอที่ออกโดยประกาศกระทรวงการคลังนี้ใช้บังคับ

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 133) ประกอบด้วย

ประเภทที่ 01.01  (1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว ลดลงเหลือหน่วยละ 6.00 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) ลดลงเหลือหน่วยละ 6.00 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.40 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 4.80 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (6)น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 0.90 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท

ประเภทที่ 01.05  (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน ร้อยละ 0.005 ลดลงเหลือหน่วยละ 5.35 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.35 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท 

ที่มา สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 http://bta.excise.go.th/admin/upload_law/13267597.pdf

Copy of 2016-03-23_11-15-201.png

Copy of 2016-03-23_11-15-202.png

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :