TNN online ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "โนรา" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

TNN ONLINE

World

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "โนรา" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน โนรา เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

"โนรา" (Nora) ศาสตร์การรำของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) แล้ว

วันนี้ (15 ธ.ค.64) ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยสามัญครั้งที่ 16 แบบออนไลน์ ได้ขึ้นบัญชี "โนรา" (Nora) ศาสตร์การรำของไทย ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การ UNESCO

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส ระบุว่า “การขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของไทยอีกครั้งหนึ่งและถือเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของโนราในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งแสดงถึงบทบาทอันแข็งขันของชุมชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าถึง พัฒนา และสงวนรักษา ประเพณีและศิลปะดังกล่าวไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและในประเทศไทยด้วย"

สำหรับ "โนรา" หรือ "มโนราห์" เป็นชื่อศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีรากศัพท์ที่มาจากคำว่า “นระ” เป็นภาษาบาลี – สันสกฤต แปลว่ามนุษย์ เพราะการร่ายรำแต่เดิมแล้ว การรำโนราจะรำให้เสมือนกับท่าร่ายรำของเทวดา

ปัจจุบันไทยมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 3 ชิ้น ได้แก่ 1. โขน 2. นวดไทย 3. รำโนราห์

ข้อมูลจาก ich.unesco.org

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ