TNN กต.แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน ขอให้คนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์

TNN

World

กต.แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน ขอให้คนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์

กต.แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน ขอให้คนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์

กระทรวงการต่างประเทศแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่กระทรวงฯ ได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน และแจ้งเตือนคนไทยให้พิจารณางดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว นั้น


กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจาก สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากในหลายทิศทาง โดยทางการอิสราเอลได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและสกัดการโจมตีดังกล่าว และทางการอิสราเอลได้ออกแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันเสาร์ (13 เมษายน) เวลา 23.00 น. จนถึงวันจันทร์ (15 เมษายน) เวลา 23.00 น. โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนการชุมนุมในจุดต่าง ๆ ของประเทศตามสถานการณ์ของพื้นที่ 


ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ 28,000 คน และในอิหร่านประมาณ 300 คน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้ติดต่อกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์เป็นระยะเสมอมา โดยขณะนี้ ยังไม่มีรายงานคนไทยในอิสราเอลและอิหร่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว


ประเทศไทยมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเพื่อมิให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่กรณีจำเป็น


กระทรวงการต่างประเทศขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัย โดยขอให้คนไทยทั้งในอิสราเอลและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข่าวสารของทางการท้องถิ่น และจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 


ในกรณีฉุกเฉินพี่น้องคนไทยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ ดังนี้


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ:

หมายเลขฉุกเฉิน :  +972 546 368 150 และ +972 503 673 195

อีเมล์ : [email protected]

เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/thaiembassytelaviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน:

หมายเลขฉุกเฉิน : +98 912 500 7933 และ +98 912 159 8699

อีเมล์ : [email protected]

เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/ThailandinIran


หรือ Call Center กรมการกงสุล 02 572 8442

—————

ภาพ: Xinhua

ข่าวแนะนำ