TNN online บลจ. ทาลิสลุยกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ้นในสหรัฐฯ

TNN ONLINE

Wealth

บลจ. ทาลิสลุยกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ้นในสหรัฐฯ

บลจ. ทาลิสลุยกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ้นในสหรัฐฯ

บลจ. ทาลิสเปิดขายกองทุนรวมต่างประเทศ AFMOAT-HA เริ่มวันนี้ -14 ธ.ค.นี้ เน้นลงทุนใน MOAT ตลาดสหรัฐฯ
นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดขาย กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวท์ โมด เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (AFMOAT-HA) กองทุนรวมต่างประเทศกองที่สอง ที่ยังเป็นการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ


ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) ระหว่างวันที่ 9 - 14 ธ.ค. สามารถซื้อขายสับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. ทุกวันทำการ ลงทุนครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป 1 บาท กรณีขายคืน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการหลังวันทำรายการขายคืน (T+3) ซึ่งกองนี้ลงทุนในหุ้นในดัชนี Morningstar ® Wide Moat Focus IndexSM


ทั้งนี้มองว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน จากการที่ตลาดหุ้นในสหรัฐมีการปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อการระบาดของ โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ขณะที่ในช่วงปลายปี บริษัทต่างๆ จะมีการ ประกาศแผนการดำเนินงานและผลประกอบการในปีถัดไป ซึ่งคาดการณ์ว่า หากผลการดำเนินงานยังมีการเติบโตต่อเนื่อง โอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้


สำหรับกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา


โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus Index ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดย Morningstar คัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนและราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)


ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า 90 % ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ส่วนผลตอบแทนสะสมของ กองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) ตั้งแต่ต้นปี 2564 22.55 % และผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 19.59 % (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564)สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.vaneck.com ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


“ Moat หมายถึงบริษัทนั้นมีคูเมืองรอบป้อมปราการที่สามารถป้องกันตนเอง ทำให้สามารถดำรงความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่ง ซึ่งตามปกติธุรกิจที่มีผลกำไรสูงจะดึงดูดให้เกิดคู่แข่งขันทางธุรกิจและในที่สุดผลกำไรจะลดลง แต่บริษัทที่มีคุณสมบัติตาม Moat จะสามารถป้องกันตัวเองจากคู่แข่งขันได้ และสามารถดึงระยะเวลาที่ผลกำไรจะลดลงออกไปได้”


นอกจากคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบทางธุรกิจหรือมี MOAT แล้ว หุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้าไปในดัชนี Morningstar ® Wide Moat Focus IndexSM จะต้องมีราคาที่เหมาะสมโดยเทียบกับราคา Fair value ที่ทาง Morningstar ประมาณการไว้ด้วย และดัชนีจะมีการกระจายการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 40 ตัว ในลักษณะ Equal Weight โดย บลจ. ทาลิสยังคงยึดมั่นในนโยบายการลงทุนของบริษัทที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี เน้นการลงทุนที่เน้นการกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทยังมองว่าตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงมีความน่าสนใจและเติบโตได้


คำเตือน :การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนนี้และกองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดที่มา บลจ. ทาลิส

ภาพประกอบ บลจ. ทาลิส

ข่าวแนะนำ