TNN ชาวนาเฮ ! ธกส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี 9-13 ธ.ค.นี้

TNN

Wealth

ชาวนาเฮ ! ธกส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี 9-13 ธ.ค.นี้

 ชาวนาเฮ ! ธกส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี 9-13 ธ.ค.นี้

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินกว่า 64,000 ล้านบาท โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 9-13 ธ.ค. 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ในรอบนี้กว่า 3.58 ล้านครัวเรือน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) พร้อมอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 74,569.31 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน


ในส่วนของ ธ.ก.ส.ได้มีการเตรียมความพร้อม  โดยเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับสิทธิ์ ให้เสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564   และเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 


ซึ่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง สำหรับเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ จำนวนประมาณ 7.7 แสนราย 


ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มโอนในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ประมาณ 7.5 แสนราย จากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง 13 ธันวาคม 2564   คาดว่าในรอบวันที่  9-13 ธันวาคม 2564 จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับและผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-7 รวมทั้งสิ้น  3.58  ล้านราย  คิดเป็นเงินกว่า  64,000 ล้านบาท  


สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 และ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 


ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ


ที่มา :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ภาพประกอบ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ข่าวแนะนำ