TNN online "ศักดิ์สยาม"ขีดเส้นขนส่งก.ย.นี้ คลอดเงื่อนไขรถบ้านวิ่งรับจ้างผ่านแอป

TNN ONLINE

Wealth

"ศักดิ์สยาม"ขีดเส้นขนส่งก.ย.นี้ คลอดเงื่อนไขรถบ้านวิ่งรับจ้างผ่านแอป

 ศักดิ์สยามขีดเส้นขนส่งก.ย.นี้  คลอดเงื่อนไขรถบ้านวิ่งรับจ้างผ่านแอป

"ศักดิ์สยาม"ขีดเส้นกรมการขนส่งทางบกภายในสิ้นก.ย.นี้ ออกประกาศเงื่อนไขรถบ้านขอจดทะเบียนวิ่งรับจ้างผ่านแอป เพิ่มทางเลือกเดินทาง-สร้างรายได้ให้ประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อ 25 พ.ค. 64 แล้วนั้น ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างด้านต่างๆ เพื่อประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ามาจดทะเบียนกับ ขบ.ให้ถูกต้องตามกฎหมายในการเข้ามาให้บริการเรียกรถส่วนบุคคลมาโดยสารสาธารณะผ่านแอพลลิเคชั่น ซึ่งมั่นใจว่าขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะประกาศออกมาจะต้องแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายนนี้


ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ขบ.อยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้าง จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย1.ประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะกำหนดอัตราตามระยะทาง ตามเวลา รวมทั้งค่าบริการเพิ่มอื่นๆ เช่น ค่าเรียก ค่าใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ค่าใช้บริการกลางคืน เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นไปตามกรอบเพดานค่าโดยสารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


2.ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งจะกำหนดคณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ที่จะให้บริการ แอปพลิเคชัน ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือ มีฐานะทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมในการให้บริการและมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายได้


นอกจากนี้แอปพลิเคชันที่จะให้บริการจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนด เช่น ต้องมีการระบุตัวตนคนขับรถ ระบุตัวรถ มีการบอกเส้นทางการเดินทาง มีระบบสื่อสารระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร มีระบบการคำนวณค่าโดยสาร มีปุ่มฉุกเฉิน มีระบบการประเมินการให้บริการ ฯลฯ หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ขับรถที่ประสงค์จะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้


3.ประกาศกำหนดเครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจากการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอป พลิเคชัน จะใช้สีรถและป้ายทะเบียนเดิม จึงกำหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมายว่ารถยนต์ดังกล่าวได้ทำการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับทราบก่อนใช้บริการ


4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า กำหนดมาตรฐานวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


5. ระเบียบเงื่อนไขและขั้นตอนในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน กำหนดหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ และเนื่องจากเป็นรถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่ง ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจะต้องมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารด้วย


สำหรับในส่วนของการช่วยเหลือรถแท็กซี่ปัจจุบันนั้น ขนส่งทางบกได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ไปแล้ว เช่น การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี, กำหนดค่าบริการสัมภาระ, อนุญาตให้ทำการโฆษณาบนรถ เป็นต้น ทั้งนี้ ขนส่งทางบกได้จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับใช้แทน GPS เพื่อลดค่าใช้จ่ายของแท็กซี่ รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณา แอปพลิเคชันดังกล่าวสำหรับรับส่งผู้โดยสาร เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในอัตราที่เหมาะสมและมีความสามารถในการแข่งขันกับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันต่อไป

ข่าวแนะนำ