ครม.ถกมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์วันนี้ควบคู่แผนสกัดโควิด

TNN ONLINE

Wealth

ครม.ถกมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์วันนี้ควบคู่แผนสกัดโควิด

ครม.ถกมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์วันนี้ควบคู่แผนสกัดโควิด

ครม.ถกประชุมแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 1 ก.ย.นี้ ควบคู่กับแผนการเฝ้าระวังโควิด หลังไฟเขียวให้ธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้ ด้านบีโอไอเสนอกรอบการอำนวยความสะดวกการลงทุนอาเซียน ขณะที่พาณิชย์เสนอแผนพัฒนาการค้าออนไลน์

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (30 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยวาระสำคัญในการหารือของ ครม.ในวันนี้คือการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.ชุดใหญ่) ที่มีมติผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีการผ่อนคลายหลายมาตรการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลง


ทั้งนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รายงานเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นอกจากนี้ ครม.ยังต้องมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังโควิด-19 ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายมาตรการเช่นการจัดหาชุดตรวจ ATK ให้กับร้านอาหาร สถานประกอบการที่ได้กลับมาเปิดบริการซึ่งเบื้องต้น ศบค.ต้องการให้มีการตรวจพนักงานทุกๆสัปดาห์เพื่อป้องกันความเสี่ยง


ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะรายงานความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีน และการส่งมอบวัคซีนในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. ปีนี้


สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ที่น่าสนใจเช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน ( ASEAN Investment Facilitation Framework : AIFF ) กระทรวงพาณิชย์ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565 )


สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2564 และกระทรวงพลังงานเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ


ส่วนวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่นกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของ ความสัมพันธ์


กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..)


ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ... มาตราการ ภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


สำนักงาน ก.พ.ร.รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรฟุปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)


กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง


กระทรวงการคลังเสนอการต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Agreement)


กระทรวงการคลังเสนอ รายงานกิจการประจำปีงบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร และสลค.รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 26 ส.ค.64

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง