ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท 23 ก.ย.64นี้

TNN ONLINE

Wealth

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท 23 ก.ย.64นี้

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท 23 ก.ย.64นี้

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

วันนี้( 27 ส.ค.64) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง