เช็กรายชื่อ 35 ธนาคาร ที่ไหนบ้าง คุ้มครองเงินฝากให้เรา

TNN ONLINE

Wealth

เช็กรายชื่อ 35 ธนาคาร ที่ไหนบ้าง คุ้มครองเงินฝากให้เรา

เช็กรายชื่อ 35 ธนาคาร ที่ไหนบ้าง คุ้มครองเงินฝากให้เรา

เปิดรายชื่อ 35 ธนาคาร ที่ได้รับคุ้มครองเงินฝาก โดยวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท สามารถครอบคลุมการคืนเงินให้กับผู้ฝากแบบเต็มจำนวน คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เงินฝากจะได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนับรวมทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้น ซึ่งการเข้าสู่วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เดิม โดยวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท สามารถครอบคลุมการคืนเงินให้กับผู้ฝากแบบเต็มจำนวน คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

.

สำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝากเกินกว่าวงเงินคุ้มครอง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ก็ให้ความคุ้มครอง 1 ล้านบาทแรกด้วย สำหรับส่วนที่เหลือ มีโอกาสได้รับเงินคืนเพิ่มเติมภายหลังจาก DPA ชำระบัญชีและขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น

.

หากสงสัยว่าสถาบันการเงินที่คุณฝากเงินไว้ ได้รับความคุ้มครองจาก DPA อยู่หรือไม่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Line : bit.ly/3t41fR5

Twitter : https://bit.ly/2Ow2cTj

Blockdit : bit.ly/2PJn3mE

Website : www.dpa.or.th
รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 35 แห่ง ดังนี้


ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง)


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)


สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)


ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารซิตี้แบงก์

ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารดอยซ์แบงก์

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์


บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)


บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)


บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)


บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัดเช็กรายชื่อ 35 ธนาคาร ที่ไหนบ้าง คุ้มครองเงินฝากให้เราสำหรับ กรณีมีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาทอยู่ในธนาคารของรัฐ เช่น ธ.อ.ส. ออมสิน หรือ กรุงไทย ตามรายชื่อทั้ง 3 สถาบันการเงินนี้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ไม่คุ้มครอง ธ.อ.ส. และ ธนาคารออมสิน เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินภายใต้การดูแลของภาครัฐ นโยบายการคุ้มครองเงินฝากของสถาบันเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ ณ ตอนนั้น

.

กรณีธนาคารกรุงไทย อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน หากมีเงินฝากเกินหนึ่งล้านบาท ส่วนที่เกินวงเงินต้องรอกระบวนการชำระบัญชีก่อน เมื่อถึงตอนนั้นผู้ฝากมีโอกาสได้ส่วนที่เหลือคืนสำหรับบัญชีร่วม หากมีการกำหนดสัดส่วนเจ้าของเงินฝากไว้จะแบ่งตามสัดส่วนนั้น แต่หากไม่มีการกำหนดสัดส่วนจะหารเท่ากัน อย่างไรก็ตาม เงินฝากส่วนของตนที่อยู่ในบัญชีร่วม จะต้องถูกนำไปรวมกับบัญชีอื่นๆ ของตนเองที่อยู่ในสถาบันการเงินเดียวกันด้วย วงเงินคุ้มครองในลักษณะ 1 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง