ไทยไลอ้อนแอร์หยุดบินยื่นประกันสังคมเยียวยาพนักงาน

TNN ONLINE

Wealth

ไทยไลอ้อนแอร์หยุดบินยื่นประกันสังคมเยียวยาพนักงาน

 ไทยไลอ้อนแอร์หยุดบินยื่นประกันสังคมเยียวยาพนักงาน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ประกาศหยุดบินหลังรัฐล็อกดาวน์สกัดโควิด พร้อมยื่นประกันสังคมเยียวยาพนักงาน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คแจ้งหยุดบิน 4 ส.ค.-15 ส.ค.นี้

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ออกประกาศ แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว (เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา) เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรการของภาครัฐ โดยได้แจ้งพนักงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และตามที่มีประกาศมาตรการของภาครัฐ


โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนว ปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการ บินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระมาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564


ข้อ 3 ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ที่ กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งมีผลบัง คับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะ สิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใด


จากการติดตามตัวเลขจำนวนยอดผู้ติดเชื้อ รายวันซึ่งยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีท่าทีจะลดลงนั้น (อ้างอิง : ศูนย์ ข้อมูล Covid-19 กรมประชาสัม พันธ์ )


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ซึ่งมีฐานปฏิบัติการในพื้นที่สีแดงเข้ม จึงไม่สามารถปฏิบัติ การบินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบันและจะยังคงไม่สามารถปฏิบัติการบินได้อีกระยะหนึ่ง


ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมีคำสั่งให้พนักงานพักงานด้วยเหตุสุดวิสัยนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นมา โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการเพื่อขอรับประ โยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมให้พนักงาน ทั้งนี้ทางบริษัทจะพิจารณาเงินเยียวยาตามความเหมาะสมให้ต่อไป


โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางสายการบินฯ ขอให้พนักงานทุกท่านเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะ สั้นเท่านั้น และเราพร้อมจะกลับมาปฏิบัติการบินทันที เมื่อได้รับอนุญาตจากภาครัฐ


 ไทยไลอ้อนแอร์หยุดบินยื่นประกันสังคมเยียวยาพนักงาน
นอกจากนี้ในเฟซบุ๊คไทยไลอ้อนแอร์แจ้งหยุดบิน 4-15 ส.ค.นี้ผ่าน https://web.facebook.com/Thailionair/ ได้มีการโพสต์ข้อความว่า ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ สร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเพื่อพร้อมกลับมาปฏิบัติการบินอีกครั้ง


เพื่อปฏิบัติตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 และอ้างอิงตามประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ไทยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จำเป็นที่จะต้องงดให้บริการเส้นทางบินในประเทศชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารตามวันดังกล่าว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ดังนี้


. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวา คม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2564, 24 – 26 กันยายน 2564, 12 - 14 ตุลาคม 2564, 21 – 26 ตุลาคม 2564, 3 – 7 ธันวาคม 2564, 9 – 13 ธันวาคม 2564 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง**


2. สำหรับผู้โดยสารที่ทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564 ระบบจะทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

3. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด


 ไทยไลอ้อนแอร์หยุดบินยื่นประกันสังคมเยียวยาพนักงาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง