ราชกิจจาฯ เผยประกาศ "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง

TNN ONLINE

Wealth

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง ระบุจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพ ขณะที่ ครม.เห็นชอบข้อเสนอกระทรวงพาณิชย์ให้ "ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าและบริการควบคุม ปี 2564 ต่ออีก 1 ปี

วันนี้ (22 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ความว่าอาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า "เครื่องสำอาง" ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด ที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็น เครื่องสำอาง

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2564

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ นิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตราที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกระทรวงเป็นเครื่องสำอาง และโดยที่มีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผ้าอนามัยชนิดสอดเพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของผู้บริโภคได้ สมควรกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อย.เผย เหตุผลที่กำหนดให้ "ผ้าอนามัยแบบสอด" ถูกจัดเป็นเครื่องสำอาง

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เคยชี้แจงถึงประเด็นการออกร่างร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง ว่า ผ้าอนามัย ทั้งชนิดที่ใช้ภายนอกและชนิดสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตั้งแต่ปี 2528 นับตั้งแต่ มี พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2535 เพราะเข้าได้กับนิยามเครื่องสำอาง คือ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆ ด้วย โดยไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

ส่วนสาเหตุที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางโดยเฉพาะ เนื่องจากเมื่อครั้งออก พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขนิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” ใหม่ คือ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินต่างๆ สำหรับผิว แต่ไม่รวมเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว

จึงทำให้ “ผ้าอนามัยชนิดสอด” หลุดจากคำนิยามของเครื่องสำอาง เพราะนิยามกำหนดชัดว่า เป็นการใช้ภายนอกร่างกายมนุษย์ แต่ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นการใช้ภายในร่างกายมนุษย์ จึงต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อให้กลับมาครอบคลุมอีกครั้ง

แม้ตัวผ้าอนามัยชนิดสอดจะหลุดจากคำนิยามตามกฎหมายของเครื่องสำอาง ตั้งแต่ปี 2558 แต่ในทางปฏิบัติ การขอจดแจ้งก็ยังเป็นเครื่องสำอางอยู่ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องออกกฎกระทรวงเพื่อให้เข้าได้กับนิยามตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้ผ้าอนามัยชนิดธรรมดา จะเป็นเครื่องสำอาง แต่ก็เป็นสินค้าควบคุมตามประกาศด้วย จึงไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย และส่วนผ้าอนามัยชนิดสอด ที่เป็นเครื่องสำอางเช่นกัน กรมสรรพสามิตระบุว่า ไม่เคยจัดเก็บภาษีเครื่องสำอาง

ครม.ต่ออายุ "ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ ได้เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเสนอผ่านกระทรวงพาณิชย์ โดยให้คงสินค้าและบริการควบคุม ปี 2564 เช่นเดียวกับ ปี 2563 จำนวน 51 รายการ แบ่งเป็น สินค้า 46 รายการ บริการ 5 รายการ หนึ่งในนั้น คือ "ผ้าอนามัย" เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65

สินค้าควบคุมคืออะไร?

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ดังนี้

- เป็นสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ

- เป็นสินค้าที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง

- โครงสร้างตลาดมีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยราย สภาพตลาดไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร

- เป็นสินค้าที่มีเทคนิคการผลิตและการลงทุนสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ค่อนข้างยาก

- เป็นสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวด้านราคาบ่อยครั้งหรือขึ้นผิดปกติ และปริมาณขาดแคลนในบางครั้ง

- เป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกมาก


คลิกอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา

รายชื่อสินค้าควบคุม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง