ด่วน!คปภ.สั่งเบรค"สินมั่นคง"ยกเลิกประกันภัยโควิด-19 แล้ว!

TNN ONLINE

Wealth

ด่วน!คปภ.สั่งเบรค"สินมั่นคง"ยกเลิกประกันภัยโควิด-19 แล้ว!

ด่วน!คปภ.สั่งเบรคสินมั่นคงยกเลิกประกันภัยโควิด-19 แล้ว!

คปภ. ใช้อำนาจนายทะเบียน ออกคำสั่งห้าม "สินมั่นคง"ยกเลิกประกันภัยโควิด-19เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้( 16 ก.ค.64) จากกรณี บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหนังสือบอกยกเลิกประกันภัยโควิด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงแรงขึ้นในขณะนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น


ล่าสุด คปภ.คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก และประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงอาจมีมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคต เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียน จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย"

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้ "กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 " หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสารแนบท้าย ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"บริษัท" หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียนด่วน!คปภ.สั่งเบรคสินมั่นคงยกเลิกประกันภัยโควิด-19 แล้ว!ด่วน!คปภ.สั่งเบรคสินมั่นคงยกเลิกประกันภัยโควิด-19 แล้ว!

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง