ส่งออกมันสำปะหลังโตพุ่งสวนโควิด-19 ม.ค.-เม.ย. ทำได้ 3.96 ล้านตัน

TNN ONLINE

WEALTH

ส่งออกมันสำปะหลังโตพุ่งสวนโควิด-19 ม.ค.-เม.ย. ทำได้ 3.96 ล้านตัน

ส่งออกมันสำปะหลังโตพุ่งสวนโควิด-19  ม.ค.-เม.ย. ทำได้ 3.96 ล้านตัน

พาณิชย์ คุมเข้มมาตรฐานมันเส้น ดันส่งออกพุ่งสวนกระแสโควิด-19 โดย 4 เดือนแรก ส่งออกได้สูงถึง 3.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่า 50% ขณะที่ราคาปรับขึ้น 14 %

วันนี้( 9 มิ.ย.64) นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงมกราคม-เมษายน 2564 ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยพุ่งสูงถึง 3.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 50 ส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพ โดยมีราคาปัจจุบันเฉลี่ย 2.40 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก ทั้งนี้ ในช่วงธันวาคม 2563-เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาดจำนวนมาก ได้ส่งชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้ามันเส้นสำคัญ เช่น จังหวัดสระแก้ว สุรินทร์ จันทบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น


นอกจากนี้ ยังได้ส่งชุดตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ตามโกดังส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโกดังส่งออกมันเส้นกระจุกตัวอยู่ เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่จะส่งออกจากไทยได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ป้องกันไม่ให้มีสินค้าด้อยคุณภาพราคาต่ำมาปลอมปน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ


ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับและมอบนโยบายให้กรมฯ เข้มงวดกวดขัน ด้านคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้ามันเส้นของไทยมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว การที่ราคาหัวมันสำปะหลังสด ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว ยังช่วยลดภาระงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่เริ่มระบาดในช่วงเมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของชุดตรวจสอบฯ ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว


โดยในปี 2564 (มกราคม-เมษายน) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 3.96 ล้านตัน มูลค่า 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 50 และ 49 ตามลำดับ

ข่าวแนะนำ