TNN online บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดกองทุนใหม่ ลุยหุ้นท่องเที่ยว-สันทนาการทั่วโลก

TNN ONLINE

Wealth

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดกองทุนใหม่ ลุยหุ้นท่องเที่ยว-สันทนาการทั่วโลก

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดกองทุนใหม่ ลุยหุ้นท่องเที่ยว-สันทนาการทั่วโลก

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBTRAVEL มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท IPO วันที่ 24 - 28 พ.ค. นี้ เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เพิ่มทางเลือกลงทุนรับเปิดเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บลจ. ไทยพาณิชย์   เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสทำกำไรจากกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลัง COVID-19 คือกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการทั่วโลก ทั้งสายการบิน, โรงแรม, Booking Platform, ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (SCB Travel and Leisure : SCBTRAVEL) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ค. นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท


“ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ Covid-19 เสียหายกว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 รวมถึงอัตราการจองโรงแรมและเที่ยวบินต่างก็ลดลงกว่า 40% ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2019 (ที่มา: World Travel & Tourism Council ณ 30 มิ.ย. 63) "


อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2021 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการของ 10 ประเทศชั้นนำจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง ในอัตราประมาณ 85% เทียบกับปี 2019 และฟื้นตัวเต็มที่ได้ในปี 2023 (ที่มา: Mckinsey & Co ณ 20 ต.ค. 63) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยประเทศที่มีสาธารณสุขดีกว่าจะฟื้นตัวได้ก่อน เช่น สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงแผนการมีพาสปอร์ตการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว และความร่วมมือเป็นกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการท่องเที่ยว (Travel Bubble) ให้เดินทางระหว่างกันได้ ส่งผลให้ธีมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Travel & Leisure มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ 


สำหรับกองทุน SCBTRAVEL จะกระจายการลงทุนในหลากหลายกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการทั่วโลก ประกอบด้วย Booking platform, Entertainment, Airlines, Cruises and Casinos และ Hotels and resorts หรือที่เรียกว่า BEACH stock โดยกองทุนจะกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละ sub-theme เท่ากัน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการเปิดเมืองหลัง COVID-19


ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  80  % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Travel and Leisure) ซึ่งจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน  79 %  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน


กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง