พาณิชย์ขยายเวลายื่นงบการเงินถึง 30 มิ.ย.นี้ ลดผล กระทบธุรกิจช่วงโควิด

TNN ONLINE

WEALTH

พาณิชย์ขยายเวลายื่นงบการเงินถึง 30 มิ.ย.นี้ ลดผล กระทบธุรกิจช่วงโควิด

พาณิชย์ขยายเวลายื่นงบการเงินถึง 30 มิ.ย.นี้   ลดผล กระทบธุรกิจช่วงโควิด

พาณิชย์ประกาศขยายระยะเวลายื่นงบการเงินห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน- กิจการร่วมค้า- นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ถึง 30 มิ.ย. ลดผลกระทบให้ผู้ประกอบธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาได้ลงนามในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2564 โดยสาระสำคัญของประกาศฯ คือ การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี 3 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กิจการร่วมค้า และนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 ออกไปถึงภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64“ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งสอด

คล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุแห่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว”


สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พ.ค.64 ดังนั้น ตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงทำให้นิติบุคคลทั้ง 3 ประเภท สามารถนำส่งงบการเงินได้เป็นภายในวันที่ 30 มิ.ย.64


โดยขอให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้นำส่งไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดช่องทางในการนำส่งงบการเงินทางออนไลน์ ผ่านระบบ DBD e-filing โดยดาวน์โหลดไฟล์ Excel V 2.0 ตาม User ของนิติบุคคลเป็นรายๆ ไป ซึ่งได้ปรับปรุงระบบให้การกรอกข้อมูลงบการเงินมีความง่ายสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น


ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคำนึงถึงความปลอดโรคปลอดภัยทั้งของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นหลัก พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ สู้โควิด-19 ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอก และลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง


อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักกฎหมาย อีเมล : law.dbd.15@gmail.com การนำส่งงบการเงิน อีเมล : e-filing.training@gmail.com / Official Line @ sxw0580y, FB : DBD Bit และ www.dbd.go.th


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง