ก.ล.ต. ยืดเวลา Huobi แก้ระบบงาน ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

TNN ONLINE

WEALTH

ก.ล.ต. ยืดเวลา Huobi แก้ระบบงาน ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

ก.ล.ต. ยืดเวลา Huobi แก้ระบบงาน  ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

ก.ล.ต.ขยายเวลา หั่วปี้ แก้ไขระบบงานจนถึง 25 พ.ค.นี้ ห้ามให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แจ้งว่า ได้มีมติขยายระยะเวลาให้บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) แก้ไขระบบงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก จนกว่าจะแก้ไขระบบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติ โดยในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา


ตามที่ก.ล.ต. ได้มีหนังสือไปยัง Huobi ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ระงับการให้บริการชั่วคราว และแก้ไขประเด็นความบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่ง Huobi ได้แก้ไขและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และมีหนังสือขอขยายระยะเวลาแก้ไขประเด็นความบกพร่องจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น


คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ได้มีการแก้ไขระบบงานตามสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระดับหนึ่งแล้ว ประ กอบกับ Huobi อยู่ระหว่างการระงับการให้บริการ ซึ่งลูกค้าได้ทยอยถอนทรัพย์สินออกไปเป็นส่วนมากแล้ว จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไปอีก


นอกจากนี้ให้ดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

ข่าวแนะนำ