ทอท.ไม่ต่อสัญญา"การบินไทย" ให้บริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ต

TNN ONLINE

WEALTH

ทอท.ไม่ต่อสัญญา"การบินไทย" ให้บริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ต

ทอท.ไม่ต่อสัญญาการบินไทย ให้บริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ต

ทอท.ไม่ต่อสัญญางานให้บริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ต กับ ”การบินไทย” หวั่นการบริการหยุดชะงัก เนื่องจากยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ ส่งบริษัทร่วมทุน "AOT GA " ดูแลแทน

วันนี้ (16 เม.ย.64) รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทอท.พร้อมสนับสนุน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประกอบกิจการบริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ บริษัท การบินไทย (ทภก.) ภายใต้กระบวนการในประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 (5,000 ล้านบาท) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ ทอท. ได้ให้สิทธิประกอบการบริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต แก่ บริษัท การบินไทย มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - 29 เมษายน 2564 โดยได้ผูกอยู่กับสัญญาอนุญาตให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย นั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัท การบินไทย ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาของรัฐตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 บริษัท การบินไทย ได้มีหนังสือขอต่ออายุสัญญาประกอบการฯ แต่เนื่องจากจะขัดกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฯ ข้างต้น ดังนั้น ทอท. จึงไม่สามารถพิจารณาการให้สิทธิดำเนินการประกอบกิจการทั้ง 2 กิจกรรมแก่ บริษัท การบินไทย ต่อเนื่องได้ ซึ่ง ทอท. ได้แจ้งประเด็นดังกล่าวให้ บริษัท การบินไทย รับทราบแล้วในการประชุมร่วมกันระหว่าง ทอท. และ บริษัท การบินไทย มาโดยตลอด ได้แก่ (1) การประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (2) การประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และ (3) การประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่ง บริษัท การบินไทยรับทราบปัญหา แต่มิได้ดำเนินการใดๆ ตามกระบวนการกฎหมายจนสัญญาหมดอายุลง

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยยกเว้นให้นิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แต่เป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 25 และเป็นหรือเคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 สามารถร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐได้ แต่การให้สิทธิประกอบการยังคงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 ฯ โดย ทอท. มีความยินดีและพร้อมที่จะพิจารณาให้สิทธิ บริษัท การบินไทย ประกอบกิจการตามขั้นตอนของกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมให้บริการภาคพื้น ซึ่งมีบริษัท การบินไทย เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว หากสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 จะไม่มีผู้ประกอบการรายใดให้บริการเลย และทอท.มีความกังวลในเรื่องความพร้อมในการให้บริการของบริษัท การบินไทย ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ และบุคลากร ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ทันทีที่เที่ยวบินระหว่างประเทศเริ่มกลับมาทำการบินตามปกติ อันจะกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเปิดประเทศ

ดังนั้น เพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินกิจการให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับประเทศโดยรวม ทอท. จึงจำเป็นต้องให้บริษัท AOT GA (บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด) ซึ่งมีความพร้อมเข้าประกอบกิจการแทน และเพื่อรองรับในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าการประกอบการของบริษัท AOTGA ในปัจจุบันจะอยู่ในสภาวะขาดทุนก็ตาม

และเมื่อผู้โดยสารกลับมาเป็นปกติและสามารถทำกำไรได้แล้ว บริษัท การบินไทย ก็สามารถร่วมทุนกับ ทอท. ในกิจกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งคณะกรรมการทอท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ บริษัท การบินไทย สามารถเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมของทอท. ได้ในอนาคต หรือหาก บริษัท การบินไทย ไม่ประสงค์จะร่วมทุนฯ บริษัท การบินไทย สามารถยื่นความจำนงเข้าขอประกอบกิจการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้ต่อไป

ทอท. ในฐานะผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของไทย ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศ มีความยินดีและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทย ที่เป็นหน่วยงานที่ได้ทำงานเคียงข้างร่วมกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในธุรกิจการบินให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตไปสู่ระดับโลกต่อไป

ข่าวแนะนำ