Bitkub ประกาศเปิดรับลูกค้าใหม่ตามปกติ

TNN ONLINE

WEALTH

Bitkub ประกาศเปิดรับลูกค้าใหม่ตามปกติ

Bitkub ประกาศเปิดรับลูกค้าใหม่ตามปกติ

Bitkub ประกาศเปิดรับลูกค้าใหม่ตามปกติ หลังก.ล.ต.มีมติอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการ เนื่องจากดำเนินการแก้ไขระบบงานต่างๆตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

วันนี้ ( 7 เม.ย.64) Facebook bitkubofficial ได้ประกาศเปิดให้บริการยืนยันตัวตน สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนก่อนวันที่ 19 ม.ค.2564 ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Bitkub เพื่อทำการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี หลังจากที่คณะกรรมการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติ ให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมาBitkub ประกาศเปิดรับลูกค้าใหม่ตามปกติ


ทั้งนี้ คณะกรรมการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 ให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ภายหลัง Bitkub ได้ดำเนินการแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. มีมติสั่งการให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชี จนกว่า Bitkub จะแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะขนาดและปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Bitkub ได้แก้ไขระบบงานและบุคลากร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitkub ได้มีการแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitkub สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไป โดยให้ Bitkub ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง