การบินไทย เผยโครงสร้างใหม่ พนักงานสมัครใจลาออก 2,800 คน

TNN ONLINE

WEALTH

การบินไทย เผยโครงสร้างใหม่ พนักงานสมัครใจลาออก 2,800 คน

การบินไทย เผยโครงสร้างใหม่ พนักงานสมัครใจลาออก 2,800 คน

การบินไทย เผยโครงสร้างใหม่ พนักงาน 1.35 หมื่นคนร่วมเข้าสู่กระบวนกลั่นกรอง สมัครใจลาออก 2,800 คน

วันนี้ (22มี.ค.64) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ศาลล้มละลายและเจ้าหนี้ว่าบริษัทการบินไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการบินที่มีภาวะการแข่งขันสูง

บริษัทฯ ได้ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมโครงการเสียสละต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ได้แก่ โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Together We Can) และโครงการลาระยะยาว (LW20) รวมทั้งโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A, MSP B และ MSP C) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ และแผนฟื้นฟูประสบความสำเร็จ

สำหรับพนักงานที่พร้อมจะร่วมฝ่าฟันวิกฤตนั้น บริษัทฯ ได้ขอให้พนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Relaunch) ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดรับการแสดงความจำนงฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานแสดงความจำนงฯ เข้าสู่กระบวนกลั่นกรองฯ รวมประมาณ 13,500 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 17,121 คน (ไม่รวม Outsource และพนักงานสำนักงานสาขาต่างประเทศ)

ขณะเดียวกัน ได้มีพนักงานอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสมัครเข้าโครงการ MSP B และ MSP C Block 1, 2 และ 3 ประมาณ 2,800 คน ยังมีพนักงานที่ไม่ได้ตัดสินใจแสดงความจำนงฯ หรือเข้าร่วมโครงการ MSP ใด ๆ อีกประมาณ 800 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้แผนฟื้นฟูได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อีกทั้งพนักงานการบินไทยมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเสียสละและให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธ์ศาสตร์ที่แผนฟื้นฟูกำหนดไว้ เพื่อให้การบินไทยกลับมาดำเนินธุรกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติต่อไป

ข่าวแนะนำ