อีอีซี รุกหนักแผนสร้างคนให้ตรงงาน

TNN ONLINE

WEALTH

อีอีซี รุกหนักแผนสร้างคนให้ตรงงาน

อีอีซี รุกหนักแผนสร้างคนให้ตรงงาน

อีอีซี เร่งเครื่องพัฒนากำลังคนตรงความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย เดินหน้าจัดฝึกอบรมระยะสั้น รักษาการจ้าง สร้างทักษะใหม่ ตั้งเป้าปี 2564-65 รวม 1.4 แสนคน

นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC HDC) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมรับทราบและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนดำเนินงานพัฒนาทักษะบุคลากร EEC Model ปี 2564 -2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรใน อีอีซี มีเป้าหมายพัฒนาทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model ทั้งรูปแบบ Type A (เอกชนจ่าย 100%) และ Type B (รัฐ-เอกชน ร่วมจ่าย 50:50) การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ อีอีซี รวมไม่ต่ำกว่า 1.4 แสนคน


สำหรับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากร ในปี 2564 คณะทำงานฯ เตรียมจัดอบรมระยะสั้น (EEC Model Type B Short couuse) อาทิ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้จริง โครงการฝึกอบรมระยะสั้นภาคยานยนต์ เพื่อรักษาการจ้างงานพร้อมกับพัฒนาทักษะใหม่ และโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ภาคท่องเที่ยว ยกระดับบุคลากรท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใหม่ (EEC Local Wisdom Tourism)

เบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรวม จำนวน 25,450 คน แบ่งเป็น การฝึกอบรมบุคลากรตามแผน 13,130 คน และการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 12,320 คน และในปี 2565 วางเป้าหมายจะพัฒนาทักษะบุคลากรได้รวม 36,700 คน โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร ตั้งเป้าหมายรวมในระยะเวลาปี 2561 – 2566 สูงถึง 114,542 คน


นอกจากนี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลแรงงานรายบุคคลในพื้นที่ อีอีซี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะสูงเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลรองรับความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเกิดใหม่ใน อีอีซี สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะ จับคู่ตำแหน่งงานตรงความต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูง และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน


ข่าวแนะนำ