เปิดเกณฑ์ประเมิน "แอร์ฯ-สจ๊วต" การบินไทย ผู้ได้ไปต่ออายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดเกณฑ์ประเมิน "แอร์ฯ-สจ๊วต" การบินไทย ผู้ได้ไปต่ออายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน

เปิดเกณฑ์ประเมิน แอร์ฯ-สจ๊วต การบินไทย ผู้ได้ไปต่ออายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน

การบินไทย เคาะเกณฑ์ประเมินลูกเรือเข้าทำงานต่อต้องอายุไม่เกิน 55 ปี ไม่อ้วน เป็นเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากทักษะการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตาม โครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ

โดยระบุว่าบริษัท การบินไทย มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการกำลังพลให้สอด คล้องกับร่างแผนฟื้นฟูกิจการ จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน รวมถึงจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้นเพื่อให้การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DO) จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่การบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะทำแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

โดยเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับ มีรายละเอียดดังนี้

เปิดเกณฑ์ประเมิน แอร์ฯ-สจ๊วต การบินไทย ผู้ได้ไปต่ออายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน

เกณฑ์การประเมินสำหรับผู้จัดการเที่ยวบิน CIC

1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงานประเมิน 3 ปีย้อนหลัง จากปี 2562 โดยในปีใดที่มี Code Z12 (Sick on duty), Z54 (Accompany spouse), Z55 (Pregnancy leave), Z83 (Leave without pay), Z49 (Temporary transfer) จะไม่นำชั่วโมงการทำงานภายในปีนั้นมาคิดจะใช้ปีถัดไปย้อนหลังจนถึงปี 2557

2. ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร พิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563, 048/2563 (TWC), 049/2563 (LW20), 051 /2563 (TWC2) และ Z41 (8601) ประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง จากปี 2563

3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันประกอบด้วย ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพื่อพัฒนาฝ่ายฯ ผ่านระบบ iCAR (Survey), การตอบรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด CAAT (Safety & Emergency Document Tracking) และการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ

4. การสัมภาษณ์แบบ Structure Interview ในหัวข้อ Core Competency ของฝ่ายฯ อันได้แก่ Teamwork, Result Orientation, Business Perspective

เปิดเกณฑ์ประเมิน แอร์ฯ-สจ๊วต การบินไทย ผู้ได้ไปต่ออายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน

ส่วนเกณฑ์การประเมินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงาน ประเมิน 3 ปีย้อนหลัง จากปี 2562 โดยในปีใดที่มี Code Z12 (Sick on duty), Z54 (Accompany spouse), Z55 (Pregnancy leave), Z83 (Leave without pay), Z49 (Temporary transfer) จะไม่นำชั่วโมงการทำงานภายในปีนั้นมาคิด จะใช้ปีถัดไปย้อนหลังจนถึงปี 2557

2. ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร พิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563, 048/2563 (TWC), 049 /2563 (L W20), 051/2563 (TWC2) และ Z41 (8601) ประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง จากปี 2563

3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันประกอบด้วย ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความเห็นเพื่อพัฒนาฝ่ายฯ ผ่านระบบ iCARE (Survey) การตอบรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด CAAT (Safety & Emergency Document Tacking) และการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจพิเศษ


นอกจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น ยังมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เพิ่มเติมคือ

1. พนักงานต้อนรับฯต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน)

2. ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25


เปิดเกณฑ์ประเมิน แอร์ฯ-สจ๊วต การบินไทย ได้ไปต่อ อายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน

เปิดเกณฑ์ประเมิน แอร์ฯ-สจ๊วต การบินไทย ได้ไปต่อ อายุไม่เกิน 55 ปี-ไม่อ้วน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง