TNN online ก.ล.ต. เล็งยกระดับดูแลซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

TNN ONLINE

Wealth

ก.ล.ต. เล็งยกระดับดูแลซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

ก.ล.ต.  เล็งยกระดับดูแลซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

ก.ล.ต. เตรียมยกระดับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หวังคุ้มครองผู้ลงทุน เปิดสัมมนาระดมสมอง 24 มี.ค.ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

รายงานข่าวจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า  เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องทดสอบความรู้(knowledge test) ของผู้ลงทุนก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์จัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เวลา 14.00 – 16.00 น.  พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 27 มี.ค. 64  


ทั้งนี้เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีความผันผวนสูง การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถรับความเสี่ยงจากการได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนได้สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 


ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ เช่น 1.พิจารณาจากคุณสมบัติด้านฐานะการเงินและ/หรือด้านความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่กำหนด สามารถลงทุนได้โดยผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และ 2.กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้ลงทุน (knowledge test) ก่อนเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ https://bit.ly/3knvOOk ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 27 มี.ค.นี้  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง