ธปท.เพิ่มวันหยุดพิเศษสถาบันการเงินปี'64 อีก 2 วัน

TNN ONLINE

WEALTH

ธปท.เพิ่มวันหยุดพิเศษสถาบันการเงินปี'64 อีก 2 วัน

ธปท.เพิ่มวันหยุดพิเศษสถาบันการเงินปี'64 อีก 2 วัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดสถาบันการเงินปี'64 เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 2 วัน หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

วันนี้ ( 12 ม.ค.63 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ลงนามโดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุเหตุผลในการออกประกาศว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช และเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งเพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ให้ยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี 2564 เฉพาะในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) ที่ได้กำหนดไว้เดิมในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน

2. กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

1. วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

2. วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ