กดปุ่ม “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” พื้นที่ อีอีซี

TNN ONLINE

WEALTH

กดปุ่ม “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” พื้นที่ อีอีซี

กดปุ่ม “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” พื้นที่ อีอีซี

สกพอ.จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน - ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือเดินหน้าโครงการ "บัณฑิตอาสาต้นแบบ" ในพื้นที่ อีอีซี อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ ( 22 ก.ย.63) ที่ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ดำเนินการตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนงานทางวิชาการ และดำเนินการฝึกอบรมบัณฑิตอาสา ให้มีทักษะ สามารถทำงาน และสร้างความร่วมมือกับคนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอความต้องการของชุมชน โดยกรอบความร่วมมือ ทาง สกพอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการดำเนินโครงการ และงบประมาณ ส่วนกรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่รับสมัคร และคัดเลือกบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรบัณฑิตอาสา และประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกของพัฒนการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล เพื่อทำหน้าที่ ดูแลให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่บัณฑิตอาสา สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนงานทางวิชาการ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการ บริหารจัดการฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมภาษณ์ รับเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

สำหรับโครงการบัณฑิตจิตอาสา เป็นโครงการต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นในพื้นที่ อีอีซี ทำให้บัณฑิตที่ว่างงานและอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้โอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างเสริมทักษะความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน โดยผ่านการเรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ