UMSเปิดกลยุทธ์พ้นเครื่องหมายC

TNN ONLINE

WEALTH

UMSเปิดกลยุทธ์พ้นเครื่องหมายC

UMSเปิดกลยุทธ์พ้นเครื่องหมายC

ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส เผย 3 แนวทางดำเนินการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) หรือ UMS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ รายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไข ในการถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" โดยระบุว่า ตามที่บริษัท ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง(Public Presentation) ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว สําหรับงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ขอสรุปแนวทางการแก้ไข ดังต่อไปนี้

สาเหตุของปัญหา

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานมากเกินไป ได้แก่ โรงงานสวนส้ม

2. การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินงานยังไม่เต็มกําลัง

3. มีภาระหนี้ค่อนข้างสูง

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

1.1 ขายโรงงานสวนส้มและสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด และค่าเสื่อมราคา

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยเพิ่มบริการให้เช่าพื้นที่สําหรับวางสต๊อคถ่านหิน หรือสินค้าที่ใกล้เคียงกัน

1.3 ขยายการให้บริการคัดแยกถ่านหินและให้บริการอื่นที่ต่อเนื่องให้กับผู้เช่าพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหม่

2. ปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2.1 ขยายปริมาณเรือไลท์เตอร์สําหรับให้บริการขนส่งสินค้าทางนําภายในประเทศ

3. ปรับโครงสร้างทางการเงิน

3.1 ปรับโครงสร้างของหนี้สินและทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน โดยการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อนําเงินมาลดภาระหนี้ลง ฯลฯ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ