ACAP ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

TNN ONLINE

WEALTH

ACAP ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

ACAP ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4.7 ล้านบาท หลังลูกหนี้บริษัท 2 ราย เบี้ยวหนี้

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่หุ้นกู้ของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) รุ่น ACAP20NA ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 25 พ.ค. 2563 โดยที่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จำนวน 4.71 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เหตุของการผิดนัดชำระดอกเบี้ยครั้งนี้ เกิดจากบริษัทไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามที่ได้คาดการณ์ไว้ จากลูกหนี้จำนวน 2 ราย ซึ่งถูกชะลอการพิจารณาเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม มูลค่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและมูลค่าทรัพย์สินรอการขายของบริษัทรวมกัน มีมูลค่าสูงกว่าหนี้สิน และเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้หุ้นกู้ได้ครบถ้วน เมื่อสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลาย บริษัทจะเร่งแก้ไขสภาพคล่องให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

สำหรับหุ้นกู้ ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยนี้ ออกขายตั้งแต่ 23 พ.ย. 2561 และครบกำหนดในวันที่ 23 พ.ย.2563 คิดเป็นมูลค่า 294.1 ล้านบาท จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัด 4.71 ล้านบาท

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ