กนอ.ออก3มาตรการ ลดภาระผู้ประกอบการ สู้โควิด

TNN ONLINE

WEALTH

กนอ.ออก3มาตรการ ลดภาระผู้ประกอบการ สู้โควิด

กนอ.ออก3มาตรการ ลดภาระผู้ประกอบการ สู้โควิด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ออก 3 มาตรการ "ลดค่าเช่าที่-ค่าบำรุงรักษา-ยกเว้นค่าบริการอนุญาต " เพื่อลดภาระให้กับโรงงานและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้(21พ.ค.63) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ กนอ.นำเสนอ ประกอบด้วย 1.การลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 3.การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าเช่า ระยะเวลา 3 เดือน และกรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอัตราร้อยละ 25 ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย. 2563)

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่ากำกับบริการ อัตราร้อยละ 10 ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ กนอ.เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ได้จนถึงเดือนกันยายน 2563 และสามารถแบ่งชำระได้โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย

ขณะที่ผู้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สิน กนอ. สามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินส่วนที่เป็นเงินสด โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี และปรับลดอัตราเงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากการชำระล่าช้ากว่ากำหนด จากอัตราร้อยละ 15 – 18 เป็นอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี

ผู้ว่าการฯ กนอ. ยังกล่าวอีกว่า หลังโควิดจลลง กนอ.เตรียมออกโปรโมชั่นใหม่และข้อเสนอพิเศษให้กับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ