ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม -รับสิทธิว่างงาน-เลิกจ้าง

TNN ONLINE

WEALTH

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม -รับสิทธิว่างงาน-เลิกจ้าง

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม -รับสิทธิว่างงาน-เลิกจ้าง

รัฐบาล เผย ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม จากพิษโควิด 19 ขั้นตอนรับสิทธิ ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันนี้ ( 23 มี.ค.63) เพจ ไทยคู่ฟ้า สื่อสารรัฐบาลไทย ได้เผยแพร่ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง ที่ประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งมีใจความสำคัญระบุว่า “ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง

โดยผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึง ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

CR: เพจ ไทยคู่ฟ้า

สำหรับ เงื่อนไข ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ตระบบดังกล่าว เป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน และรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน https://empui.doe.go.th/auth/index

ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ