ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนลงทุน

TNN ONLINE

WEALTH

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนลงทุน

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนลงทุน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติ 2 มาตรการภาษีหนุนการลงทุน โดยลดภาษีพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม 4.0 พื้นที่ อีอีซี พร้อมขยายเวลาลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 รอบระยะเวลาบัญชี

วันนี้ (11 ก.พ.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการภาษีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 เท่าของที่จ่ายจริง พร้อมยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จ่ายไปในการบริจาคให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่สถานศึกษาของรัฐ หรือ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา ระยะเวลาของมาตรการนี้ เฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563 ซึ่งทำให้รัฐจัดเก็บภาษีลดลงประมาณ 120 ล้านบาท แต่จะเกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาลดการจดแจ้งขอใช้สิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นับตั้งแต่ร่างพระราชกฤษฎีกา ( พ.ร.ฎ.) ลดภาษีมีผลใช้บังคับไปจนถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ทำให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้ของรัฐ 4 ล้านบาท แต่จะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ