สร้างบัณฑิตคุณภาพรับอุตฯเป้าหมาย

TNN ONLINE

WEALTH

สร้างบัณฑิตคุณภาพรับอุตฯเป้าหมาย

สร้างบัณฑิตคุณภาพรับอุตฯเป้าหมาย

สกพอ. ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อน สหกิจศึกษา และ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หวังสร้างบัณฑิตศักยภาพสูง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าร่วม

สำหรับ CWIE เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งดีมานด์และซัพพลาย สอดคล้องกับหลัก Demand Driven ซึ่งเป็นสิ่งที่ สกพอ. ให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนมาโดยตลอด ผ่าน EEC Model ด้วยการจับมือทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และบริษัทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ปั้นหลักสูตรทั้งระยะสั้น-ยาว รองรับการความต้องการของภาคแรงงานอย่างเต็มที่

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการศึกษาไทย สู่ Demand Driven อย่างแท้จริง โดยมี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นแกนหลัก และ สกพอ. พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด อีอีซี ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มั่นใจว่า จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ เพราะการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนได้อย่างทันท่วงที ตรงตามความต้องการแท้จริงของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ โดยบัณฑิตที่จบมามีงานทำ รายได้สูง มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับภาคอุตสาหกรรม มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้ประกอบการมีแรงงานคุณภาพพร้อมใช้ ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ