กรมสรรพากร แนะสมัครพร้อมเพย์ช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็ว

TNN ONLINE

WEALTH

กรมสรรพากร แนะสมัครพร้อมเพย์ช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็ว

กรมสรรพากร แนะสมัครพร้อมเพย์ช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็ว

กรมสรรพากรใช้ Big Data เชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อน ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการกรอกแบบฯ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 แนะผู้ที่ได้ภาษีคืนสมัครพร้อมเพย์ช่วยได้ภาษีคืนเร็ว

วันนี้ ( 30 ม.ค. 63) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาขของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91) ประจำปีภาษี 2562 ซึ่งสามารถยื่นแบบฯ ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือผู้ที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตจะได้ขยายเวลาออกไปอีก ๘ วัน (ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563) จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง

โดยกรมสรรพากร แนะนำให้ประชาชนที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน RD Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือเฉพาะแบบฯ ภ.ง.ด. 91 กรณีไม่ยื่นรวม ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้รับคืนภาษีเร็วเข้ากับวิถีชีวิตคนไทยยุค 4.0

สำหรับ ข้อมูลค่าลดหย่อนหลายรายการ ได้แก่ ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ ข้อมูลการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และข้อมูลเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรแล้ว สำหรับข้อมูลการใช้สิทธิค่าลดหย่อนประเภทอื่น ผู้ยื่นแบบฯ เพียงกรอกยอดการใช้สิทธิและเก็บเอกสารไว้กับตัวเอง จากนั้นกรมสรรพากรจะใช้ Data Analytics ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อสั่งคืนเงินแบบอัตโนมัติ (เว้นแต่กรณีมีประเด็นความผิดปกติหรือต้องขอเอกสารเพิ่มเติม) ผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีช่วยให้ได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการคืนภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้วยังมีช่องทางการรับเงินคืนภาษีคือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเข้าบัญชีบัตร e-Money/e-Wallet ซึ่งจะต้องนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อเพื่อขอรับคืนเงินภาษีได้ที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในหนังสือต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ