ค่าครองชีพคนไทยสูงสวนทางรายได้!

TNN ONLINE

WEALTH

ค่าครองชีพคนไทยสูงสวนทางรายได้!

ค่าครองชีพคนไทยสูงสวนทางรายได้!

"กรุงเทพฯ" ติดอันดับเมืองที่มีอัตราครองชีพสูงติดอันดับ 40 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน พบมีค่าใช้จ่าย 2.1 หมื่นบาทต่อเดือน ไม่รวมค่าเช่าบ้าน

จากการเปิดเผยผลสำรวจอัตราค่าครองชีพประจำปีครั้งที่ 25 (2019 Cost of Living) โดยเมอร์เซอร์ ปี 2562 เมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก 10 อันดับแรก (รวมค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักอาศัย) ซึ่งเป็นผลจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยที่มีการผันผวนอย่างต่อเนื่อง พบว่า "กรุงเทพฯ" เป็นเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงติดอันดับโลกในอันดับ 40 ซึ่งไต่ขึ้นมา 12 อันดับและเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน โดยมีค่าใช้จ่ายบุคคลไม่รวมค่าเช่าบ้าน 2.1 หมื่นบาทต่อเดือน ค่าเช่าที่พัก 1 ห้องนอนใจกลางเมืองอยู่ที่ 2.14 หมื่นบาท/เดือน ค่าอาหารในร้านอาหาราคาเฉลี่ย 80 บาท/มื้อ โดยส่วนใหบ่พบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารมีสัดส่วนถึง 56.4% ของค่าแรงขั้นต่ำ


ขณะที่ค่าครองชีพของคนไทยจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2561 ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้ 26,946 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,346 บาทตอ่เดือน โดยครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (3 จังหวัด จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และ จ.สมุทรปราการ) มีค่าใช้จ่าย 33,408 บาท/เดือน เพิ่มขึ้น 0.9% จากปี 2560 ที่มี 33,126 บาท ซึ่งถือว่ามีค่าครองชีพสูงกว่าภาคอื่นๆ สำหรับค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อคนเฉลี่ย 6,602 บาท/เดือน


สำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค โดยรายจ่ายที่เกิดขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ อาหาร เครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบ รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน, การเดินทางและยานพาหนะ, ของใช้ส่วนบุคคล เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และการสื่อสาร


ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบรายได้ขั้นต่ำระดับปริญญาตรีที่ 15,000 บาทต่อเดือน พบว่ารายจ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 12,030 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ และการท่องเที่ยว


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ