TNN ครม. แต่งตั้ง "วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ" นั่งประธานบอร์ด ก.ล.ต. คนใหม่

TNN

Wealth

ครม. แต่งตั้ง "วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ" นั่งประธานบอร์ด ก.ล.ต. คนใหม่

ครม. แต่งตั้ง วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ นั่งประธานบอร์ด ก.ล.ต. คนใหม่

ครม. แต่งตั้ง "วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ" นั่งประธานบอร์ด ก.ล.ต. คนใหม่

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจร เห็นชอบให้ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ แทนนายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี

.

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง

.

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

.

พ.ศ. 2565 : ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

.

พ.ศ. 2560 - 2565 : ปลัดกระทรวงยุติธรรม

.

พ.ศ. 2558 - 2560 : อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง