พาณิชย์ เตรียมจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันรอบแรก 1 ต.ค.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

พาณิชย์ เตรียมจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันรอบแรก 1 ต.ค.นี้

พาณิชย์ เตรียมจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันรอบแรก 1 ต.ค.นี้

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำร่องจังหวัดชลบุรีจัดประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 62-63 พร้อมเตรียม ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้จ่ายเงินชดเชยรอบแรก

วันนี้ (14 ก.ย.62 ) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 โดยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดภาคภาคกลางและตะวันออก ประกอบด้วย สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด กาญจนบุรีและชลบุรี เข้าร่วม และมีนางเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการฯ ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การดำเนินโครงการ และสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลือกจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่องจัดประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้ขี้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของสิทธิการรับเงินชดเชยตามพื้นที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครอบครัวละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีอัตราการช่วยเหลือที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรได้รับจากการขายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ย้อนหลับ 3 ปี โดยปีการผลิต 2562/2563 ให้ใช้ผลผลิตช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึง สิงหาคม 2562 เฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 2,906 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เพื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้แก่เกษตรกร

ทัังนี้ กำหนดจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นงวด ระยะเวลางวดละไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยเริ่มจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ และจะจ่ายงวดต่อไปในวันที่ 1 หรือวันที่ 16 หากตรงวันหนุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนกำหนดจ่ายเงินให้เร็วขึ้น หรือตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 กำหนดต่อไป


ข่าวแนะนำ