TNN online คลังชี้คนไทยติดบริโภคนิยม ดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง 90.7 ต่อจีดีพี

TNN ONLINE

Wealth

คลังชี้คนไทยติดบริโภคนิยม ดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง 90.7 ต่อจีดีพี

คลังชี้คนไทยติดบริโภคนิยม ดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง 90.7 ต่อจีดีพี

คลังแนะเพิ่มทักษะการเงิน เร่งออมรับวัยเกษียณ หลังคนไทยออมต่ำ ติดบริโภคนิยมสูง พฤติกรรมใช้จ่ายไม่ระมัดระวังและก่อหนี้เพิ่มขึ้น

วันนี้ ( 20 ต.ค. 66 )นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คำปาฐกถาพิเศษในงาน Fis & Fin Forum 2023 ระบุ แม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่ประสบปัญหาทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางประเทศคู่ค้าหลัก 


โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆ ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป


นอกจากนี้ หนึ่งในความท้าทายหลักของไทย คือ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวหากขาดการวางแผนที่ดีและการร่วมมือกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ที่ทำให้เป็นปัญหาด้านการเงินของครัวเรือนไทยได้ในอนาคต 


อย่างไรก็ตามแม้ภาครัฐได้พยายามสร้างกลไกการออมเพื่อการชราภาพและการเกษียณอย่างแต่เนื่อง แต่ยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีเงินออมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงบั้นปลาย อีกทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่มีความเป็นบริโภคนิยมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังและมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 90.7 ต่อจีดีพี ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 นอกจากนี้ หลายครัวเรือนมีปัญหารายรับไม่พอรายจ่ายและขาดวินัยการออม ทำให้มีความเปราะบางทางการเงินสูง


ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ยังมีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ 


ดังนั้นภาครัฐได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565-2570 เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและกลไกการบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะทางการเงินของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับประชาชนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังที่สำคัญด้านการสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม


ภาพจาก  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง