TNN online กบง.เคาะตรึงราคา "ก๊าซหุงต้ม" ต่อไปอีก 3 เดือนถึง 31 ธันวาคม 2566

TNN ONLINE

Wealth

กบง.เคาะตรึงราคา "ก๊าซหุงต้ม" ต่อไปอีก 3 เดือนถึง 31 ธันวาคม 2566

กบง.เคาะตรึงราคา ก๊าซหุงต้ม ต่อไปอีก 3 เดือนถึง 31 ธันวาคม 2566

กบง. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ถัง 15 กก. ไม่เกิน 423 บาท ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

กบง. ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ถัง 15 กก. ไม่เกิน 423 บาท ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 กันยายน 2566 ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) บริหารราคาขายปลีกก๊าซ LPG ผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ได้มีมติเห็นชอบให้คงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ต่อไปอีก 3 เดือน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) นำเสนอการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ทั้งนี้ กบง. อาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้มีความเหมาะสม หากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศปรับลดลงและสต็อกน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นภายหลัง


ขอบคุณภาพจาก OR

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง