TNN online เคาะแล้ว! ค่าไฟฟ้างวดใหม่พ.ค.-ส.ค. 2566 อัตราเดียว 4.77 บาท/หน่วย

TNN ONLINE

Wealth

เคาะแล้ว! ค่าไฟฟ้างวดใหม่พ.ค.-ส.ค. 2566 อัตราเดียว 4.77 บาท/หน่วย

เคาะแล้ว! ค่าไฟฟ้างวดใหม่พ.ค.-ส.ค. 2566 อัตราเดียว 4.77 บาท/หน่วย

"ค่าไฟฟ้า" กกพ.เคาะค่าเอฟทีงวดใหม่ อัตราเดียว 4.77 บาทต่อหน่วย มีผลเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566

"ค่าไฟฟ้า" กกพ.เคาะค่าเอฟทีงวดใหม่ อัตราเดียว 4.77 บาทต่อหน่วย มีผลเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้สำนักงาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการงวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 กรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 6.72 บาทต่อหน่วย กรณีที่ 2 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 105.25 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.84 บาทต่อหน่วย และกรณีที่ 3 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.77 บาทต่อหน่วย ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ไปตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม 2566 นั้น 

หลังจากสำนักงาน กกพ. ได้รวบรวมและสรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการปรับค่าเอฟทีครั้งนี้ พบว่าร้อยละ 30 เห็นด้วยกับกรณีที่ 3 มากที่สุด ดังนั้น ในวันนี้ (22 มีนาคม 2566) กกพ.จึงมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 

โดยมีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย ซึ่งกกพ. ได้พิจารณาหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้า 4.77 บาทต่อหน่วย ประกอบแล้ว

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาค่าเอฟทีในงวดเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงเฉลี่ยในเดือน มกราคม 2566 หากการดำเนินการจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าประมาณการดังกล่าว กกพ. จะนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงการคิดค่าเอฟที ในรอบต่อๆ ไป ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเอฟที


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง