TNN "ข้าราชการเกษียณอายุ" 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้แล้ว

TNN

Wealth

"ข้าราชการเกษียณอายุ" 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้แล้ว

ข้าราชการเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้แล้ว

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองได้แล้ว เช็กขั้นตอนที่นี่

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองได้แล้ว เช็กขั้นตอนที่นี่

กรมบัญชีกลาง เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณฯ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 

วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ 

อีกทั้งกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ ระบบ Digital Pension รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบ Digital Pension ไว้แล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ 

สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด (ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณอายุราชการ) หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่าน Mobile Application “Digital Pension” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

กรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 

1. Mobile Application “Digital Pension” ทั้งระบบ iOS และ Andriod  

2. เว็บไซต์ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension

3. ส่วนราชการผู้เบิก โดยให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือฯ ตามที่อยู่ปัจจุบัน หรือไปรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก 

4. กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด 

ทั้งนี้ สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ข้าราชการเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้แล้ว

ข้าราชการเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้แล้ว 


ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ภาพจาก TNN ONLINE / กรมบัญชีกลาง ข่าวแนะนำ