TNN online จริงหรือ? ค่าไฟลดลง13.60บาท/เดือน มีผลรอบบิลมกราคม 2566

TNN ONLINE

Wealth

จริงหรือ? ค่าไฟลดลง13.60บาท/เดือน มีผลรอบบิลมกราคม 2566

จริงหรือ? ค่าไฟลดลง13.60บาท/เดือน มีผลรอบบิลมกราคม 2566

กกพ. ลดค่าไฟลง 13.60 บาท/เดือน มีผลรอบบิลเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไปจริงหรือ? กระทรวงพลังงานยืนยัน เป็นข้อมูลจริง

กกพ. ลดค่าไฟลง 13.60 บาท/เดือน มีผลรอบบิลเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป จริงหรือ ?

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกกพ. ลดค่าไฟลง 13.60 บาท/เดือน มีผลรอบบิลเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่าค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรมีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป “ในการประชุมครั้งที่ 51/2565 (ครั้งที่ 818) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือนที่ผ่านมา หลังจากได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างวันที่ 3 – 17 ต.ค. 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริง เพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท 

1. ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย เดิม 38.22 บาท/เดือน ปรับใหม่ 24.62 บาท/เดือน และ

ประเภทบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU เดิม 38.22 บาท/เดือน ปรับใหม่ 24.62 บาท/เดือน

2. กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำ เดิม 46.16 บาท/เดือน ปรับใหม่ 33.29 บาท/เดือน

3. กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU เดิม 228.17 บาท/เดือน ปรับใหม่ 204.07 บาท/เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.erc.or.th/ หรือโทร 1204ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง