TNN online APEC 2022 บทบาทของไทย กับการเป็นเจ้าภาพในเวทีผู้นำโลก APEC

TNN ONLINE

Wealth

APEC 2022 บทบาทของไทย กับการเป็นเจ้าภาพในเวทีผู้นำโลก APEC

APEC 2022 บทบาทของไทย กับการเป็นเจ้าภาพในเวทีผู้นำโลก APEC

บทบาทของไทย กับการเป็นเจ้าภาพในเวทีผู้นำโลก APEC

APEC 2022 ไทยอยู่ในสมาชิกแรกเริ่มของเอเปค ตั้งแต่ต้น ซึ่งมี 12 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมริกา ต่อมาเอเปคได้รับสมาชิกเพิ่มในปีต่างๆ รวมเป็น 21 เขตเศรษฐกิจ มีดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (2534) 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (2534) 
จีนไทเป (2534) 
เม็กซิโก (2536) 
ปาปัวนิวกินี (2536) 
ชิลี (2537) 
เปรู (2540) 
เวียดนาม (2540) 
รัสเซีย (2540)

APEC 2022 บทบาทของไทย กับการเป็นเจ้าภาพในเวทีผู้นำโลก APEC


APEC 2022 เวทีนี้มีเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม  ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค

ความสำคัญของเอเปคคือตลาดขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรรวมเกือบ 3,000 ล้านคน  มีขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP รวม 53 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,700 ล้านล้านบาทคิดเป็น 57% ของโลก  เอเปคถือเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มีพลัง และการเจริญเติบโตสูงสุดของโลก  มีมูลค่าการค้าจาก 21 เขตเศรษฐกิจ18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า  608 ล้านล้านบาท  โดยมูลค่าการค้าระหว่างสมาชิกเอเปคคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 46% ของการค้าโลก มีการค้าภายในกลุ่มประมาณ 70% และการค้ากับประเทศนอกกลุ่มประมาณ 30%

การจัดประชุมที่ไทยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคมาแล้ว 2 ครั้ง คือในปี 2535 และ ปี 2546  จนกระทั่งผ่านมาเกือบ 20 ปี ไทยก็กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี 2565 นี้

การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเอเปคนั้นมีข้อดีหรือมีโอกาสที่ไทยจะได้รับ 3 ประการ ได้แก่ 
1) การขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาค 
2) การกระตุ้นเศรษฐกิจและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 และ 3) การแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้ง 21เขตเศรษฐกิจ โดยการเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีนั้น เขตเศรษฐกิจต้องจัดลำดับประเด็นสำคัญประจำปีของเอเปค (priority) ซึ่งเปรียบเสมือนแนวทางในการดำเนินงานประจำปีนั้น ๆ แต่ในบางปี เขตเศรษฐกิจก็อาจกำหนดหัวข้อหลัก (theme) ซึ่งเปรียบเสมือนแนวทางหลักใหญ่ในการดำเนินงาน ซึ่ง theme จะมีความสำคัญกว่าก่อนจะลงรายละเอียดมาสู่ priority โดย ปี 2565 ประเทศไทยได้กำหนดไว้ ดังนี้
ในส่วนของหัวข้อหลัก (Theme) ที่ไทยกำหนดในปีนี้คือ Open. Connect. Balance  

Open หมายถึง  -การเปิดประเทศซึ่งมีนัยยะถึงการเปิดประเทศภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19  
Connect หมายถึง -การเชื่อมต่อ การเดินทางไปมาหาสู่ ภายหลังการเปิดประเทศและ 
Balance หมายถึง -การสร้างสมดุลในทุกภาคส่วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่วนประเด็นสำคัญหรือ Priority ที่จะนำเสนอในทีป่ระชุมประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน  ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล  และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี  
2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยง ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวสีเขียว และ 
3. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ได้แก่การส่งเสริม BCG Economic Model การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อย  ส่งเสริมบทบาทของสตรีและกลุ่มคนที่มีศักยภาพ

ดังนั้น สิ่งสำคัญในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วนยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกๆด้าน  และถือเป็นการนำเสนอบทบาทของไทย ที่จะเป็นเวทีให้ผู้นำโลก ที่เดินทางมาพบหารือกันทั้งในเรื่องความร่วมมือในภูมิภาค ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิค  อีกส่วนคือการเชื่อมโยงนักเดินทาง เพื่อแบ่งปันข้อมูลการเดินทางที่ปลอดภัยหลังยุคโควิดอีกด้วย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง