TNN online ระวัง! ลงทุน “เหมืองขุดคริปโทฯ” ความเสี่ยงหลายด้าน

TNN ONLINE

Wealth

ระวัง! ลงทุน “เหมืองขุดคริปโทฯ” ความเสี่ยงหลายด้าน

ระวัง! ลงทุน “เหมืองขุดคริปโทฯ” ความเสี่ยงหลายด้าน

คำเตือนล่าสุดจาก ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ หากถูกชักชวนให้ลงทุนในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency mining) เนื่องจากมีความเสี่ยงหลายด้าน

สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ เกี่ยวกับธุรกิจการทำเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีการชักชวนประชาชนให้ซื้อหรือเช่าอุปกรณ์ หรือกำลังการประมวลผลของอุปกรณ์ (กำลังขุด) โดยระบุว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงนั้น ขอย้ำเตือนว่าการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงหลายด้านที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทั้งในด้านความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซี ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขันของตลาด การเสื่อมค่าของอุปกรณ์ ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ยังไม่รวมประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินของผู้ทำธุรกรรม 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ธุรกิจเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี ไม่ได้เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) และหน่วยงานกำกับดูแลของไทย อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว มีการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กำหนดประกอบด้วย ต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ก่อนดำเนินการ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา สำนักงานก.ล.ต. จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับการชักชวนให้ร่วมลงทุน และผู้ที่สนใจลงทุนหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี ควรใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรม โดยศึกษาและพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการขุดคริปโทเคอร์เรนซีและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่เสนอสินค้าหรือบริการดังกล่าวก่อน ซึ่งในส่วนนี้ ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง