TNN online NTSC ยื่นไฟลิ่ง IPO 25 ล้านหุ้น เข้าตลาด MAI ใช้คืนหนี้ เป็นทุนหมุนเวียน

TNN ONLINE

Wealth

NTSC ยื่นไฟลิ่ง IPO 25 ล้านหุ้น เข้าตลาด MAI ใช้คืนหนี้ เป็นทุนหมุนเวียน

NTSC ยื่นไฟลิ่ง IPO 25 ล้านหุ้น เข้าตลาด MAI  ใช้คืนหนี้ เป็นทุนหมุนเวียน

NTSC ยื่นไฟลิ่ง IPO 25 ล้านหุ้น เข้าตลาด MAI ใช้คืนหนี้ เป็นทุนหมุนเวียน

บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย วัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคนและอาหารสัตว์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.0% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน 1.เพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ


กลุ่มบริษัทประกอบด้วย


1) บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "NTSC") ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ, สารปรุงแต่ง, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุแต่งกลิ่นรส, สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน


2) บริษัท นิวโวเทค จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ, วัตถุที่เติม (Feed additives), วัตถุที่เป็นสื่อ (Carrier), วัตถุที่ผสมแล้ว (Premix), อาหารเสริม (Supplement) ในอาหารสัตว์ (Feed และ Pet Food) และ


3) บริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและให้เช่าช่วงที่ดินแก่ NTSC เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (COVID-19) ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งขาเข้าที่สูงขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าใช้เวลานานขึ้น โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มองหาสินค้าทดแทนสินค้าเดิม ทำให้รายได้ปี 2563 เพิ่มขึ้น 144.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.0% จากปีก่อน 


ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 ลดลงจาก 25.0% (ปี 2562) เป็น 22.1% อันเป็นผลจากต้นทุนสินค้าปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกในวงกว้างซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าขนส่งปรับราคาสูงขึ้น


อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขายโดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำด้านวิชาการต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาได้ตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้วิกฤตดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2562-1H65 อย่างมีนัยสำคัญ 


โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเติบโตต่อเนื่องในปี 2563 -2564 และ 1H65 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 17.0%, 4.1% และ 1.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องในปี 2563 -2564 และ 1H65 โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์


บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มบริษัท 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง