TNN online ปตท.แชมป์เบิกจ่ายงบสูงสุด 68,690 ล้านบาท

TNN ONLINE

Wealth

ปตท.แชมป์เบิกจ่ายงบสูงสุด 68,690 ล้านบาท

ปตท.แชมป์เบิกจ่ายงบสูงสุด 68,690 ล้านบาท

คลังเผยเบิกจ่ายงบลงทุน 43 แห่งวงเงินทะลุ 236,023 ล้านบาท ปตท.แชมป์สูงสุด 68,690 ล้านบาท ​เผย 2 โครงการสะดุดมีปัญหาเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 236,023 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 94,887 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 141,136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนเบิกจ่ายสะสม 


สำหรับปตท.เบิกจ่ายมากสุด 68,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103%  การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) 38,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 25,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 %  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 22,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96% การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 18,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105% 


นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย -เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 


โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวงและแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 


อย่างไรก็ดี มีบางโครงการที่ยังคงประสบปัญหา เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนนางปานทิพย์ กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สคร. ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน 


ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นต่างๆ เช่น ให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และในกรณีที่จะมีการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2566 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย


ที่มา  นางปานทิพย์ ศรีพิมล 

ภาพประกอบ  สคร. ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง