TNN online ขนส่งเปิดเคลือบสีแผ่นทะเบียนรถยนต์ฟรี ! ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

TNN ONLINE

Wealth

ขนส่งเปิดเคลือบสีแผ่นทะเบียนรถยนต์ฟรี ! ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขนส่งเปิดเคลือบสีแผ่นทะเบียนรถยนต์ฟรี ! ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขนส่งเปิดให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมวด 3กก-4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด ที่ซีดจางมาเคลือบสีใหม่ ฟรี!ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธ.ค.นี้

 


นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  ได้เปิดให้เจ้าของรถยนต์นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วยหมวด   3กก-4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้- 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่าย ซีดจาง ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ https://bit.ly/3Fjon3B โดยแผ่นป้ายทะเบียนที่ตรงกับเงื่อนไข จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเคลือบสีใหม่


สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่ 

-ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา 

-หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 


กรณีที่เจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้

-หนังสือมอบอำนาจ 

-สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 


ทั้งนี้หากให้นำแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมหลักฐานมาติดต่อได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ สำหรับกรณีดังกล่าวเจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ 


อย่างไรก็ตาม แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ เจาะรู เป็นต้น ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น สีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยมีค่าคำขอ 5 บาท และค่าแผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติม  สายด่วน 1584
ที่มา  กรมการขนส่งทางบก

ภาพประกอบ  พิกซาเบย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง