TNN online OR โดดเข้าถือหุ้นดุสิตฟู้ดส์ 25% ลุยธุรกิจอาหารใน-นอกประเทศ

TNN ONLINE

Wealth

OR โดดเข้าถือหุ้นดุสิตฟู้ดส์ 25% ลุยธุรกิจอาหารใน-นอกประเทศ

OR โดดเข้าถือหุ้นดุสิตฟู้ดส์ 25% ลุยธุรกิจอาหารใน-นอกประเทศ

OR ผนึกกลุ่มดุสิตธานี ลงทุนถือหุ้นสัดส่วน 25% ใน “ดุสิตฟู้ดส์” วงเงิน 299.6 ล้านบาท สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ OR และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหา ชน) นางสาวละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)   ร่วมพิธีลงนามในสัญญาการร่วมลงทุนใน บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มดุสิตธานี โดยบริษัท มอดูลัส   เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนในสัดส่วน 25 %

 

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โออาร์ เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ใหม่ "เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน" ที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตร โดยเน้นประสานความร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและเพื่อร่วมเติมเต็มศักยภาพในทุกมิติท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก


การร่วมกับกลุ่มดุสิตธานี ลงทุนใน บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารที่หลากหลาย จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ OR โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ทั้งที่เป็นธุรกิจที่ OR ดำเนินการเองและพันธมิตรที่ OR เข้าไปร่วมลงทุน ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของ OR ที่มุ่งสร้างทางเลือกเพื่อเติมเต็มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร 


อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันกับผู้ประกอบการแบรนด์ไทยเพื่อการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นเติบโตในแบบ Outside-In โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร

 

นอกจากนี้ กลุ่มดุสิตธานี ยังมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายในด้านการเติบโตร่วมกัน (Economic Prosperity)   ที่มุ่งสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และกระจายความมั่งคั่งสู่คู่ค้า และผู้ประกอบการขนาดย่อม (MSMEs) ผ่านการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรได้เป็นอย่างดี โดยเป้าหมายการขยายธุรกิจอาหารของดุสิต ฟู้ดส์ คือ การนำความเป็นไทย ไปสู่สากล 


โดยที่ให้ความสำคัญทั้งในด้านต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอาหาร ซึ่งรวมไปถึงชุมชนท้องถิ่น OR  พร้อมเปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด เข้ามาสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของ OR และมุ่งพลิกโฉมตัวเองให้เป็น Inclusive Growth Platform เพื่อรองรับการเติบโตร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจเป็นการเติบโตร่วมกันแบบ Inclusive ที่ผนวกนำโมเดลทางธุรกิจและนวัตกรรมเข้ามาใช้แก้ปัญหาของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 


นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี กล่าวว่า  การร่วมมือครั้งนี้อาศัยจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย โดย OR มีความเชี่ยวชาญในส่วนของธุรกิจค้าปลีก และเป็นเจ้าของเครือข่าย Retail Platform อันแข็งแกร่งที่สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนและกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) เกือบ 2,500 แห่ง และร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) อีกเกือบ 4,000 สาขา ใน


ขณะที่กลุ่มดุสิตธานี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในด้านธุรกิจการให้บริการชั้นนำของประเทศ และที่ผ่านมาได้เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก มีแนวโน้มการเติบโตสูง และครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งความร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการเติบโตของธุรกิจอาหารภายใต้การบริหารของกลุ่มดุสิตธานีได้อย่างแน่นอนทั้งนี้โออาร์ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่ 30/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จากัด (“Modulus”) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จากัด (“DF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) (“DUSIT”) ในวงเงินไม่เกิน 299.6 ล้านบาท


โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้น  25 % และกลุ่ม DUSIT มีสัดส่วนการถือหุ้น  75 % ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน DF โดย DF เป็นบริษัทที่ลงทุนใน ธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจอาหารของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งธุรกิจโรงแรม และสถาบันการศึกษา การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไลฟ์สไตล์ของ OR โดยเพิ่มความหลากหลายของการดาเนินธุรกิจอาหาร รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Modulus ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว


ที่มา  โออาร์

ภาพประกอบ โออาร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง