TNN online (คลิป) อีอีซี ต้นแบบพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) อีอีซี ต้นแบบพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

(คลิป) อีอีซี ต้นแบบพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

1 ในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี คือ ภาคการเกษตรซึ่งนอกจากยกระดับรายได้ให้ทัดเทียมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการแล้ว ยังคาดหวังให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ อีกด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง