TNN online ก.ล.ต.สั่งซิปเม็กซ์ ชี้แจงพักชำระหนี้ศาลสิงคโปร์

TNN ONLINE

Wealth

ก.ล.ต.สั่งซิปเม็กซ์ ชี้แจงพักชำระหนี้ศาลสิงคโปร์

ก.ล.ต.สั่งซิปเม็กซ์  ชี้แจงพักชำระหนี้ศาลสิงคโปร์

ก.ล.ต.สั่ง ซิปเม็กซ์ ชี้แจงกรณียื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ให้มีสิทธ์เข้ารับฟังได้


 

ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่นพักชำระหนี้ Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว  พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ภายในวันนี้  เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 


ที่มา กลต.  

ภาพประกอบ กลต.  
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง