TNN online ก.ล.ต.เปิดให้ผู้เสียหาย Zipmex ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

TNN ONLINE

Wealth

ก.ล.ต.เปิดให้ผู้เสียหาย Zipmex ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ก.ล.ต.เปิดให้ผู้เสียหาย Zipmex ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ก.ล.ต.อำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับผลกระทบกรณี Zipmex เปิดให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th/zipmexform

หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ได้ระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือให้บริษัทจัดให้มีระบบการให้บริการติดต่อลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ก.ล.ต. จึงจัดทำแบบฟอร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงได้ชัดเจนถูกต้อง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ลิ้งก์ 
www.sec.or.th/zipmexform


ที่มา  ก.ล.ต. 

ภาพประกอบ ก.ล.ต. ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง