TNN online ส่องเลย !จังหวัดไหนมียอดโอนกรรมสิทธ์คอนโดต่างชาติสูงสุด

TNN ONLINE

Wealth

ส่องเลย !จังหวัดไหนมียอดโอนกรรมสิทธ์คอนโดต่างชาติสูงสุด

ส่องเลย !จังหวัดไหนมียอดโอนกรรมสิทธ์คอนโดต่างชาติสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เผยยอดโอนคอนโดต่างชาติไตรมาส 1/65 มีจำนวน 2,107 หน่วย มูลค่ากว่า10,262 ล้านบาท จังหวัดไหนมียอดโอนกรรมสิทธ์คอนโดต่างชาติสูงสุด

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.)และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า  ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ ทั่วประเทศ ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวน 2,107 หน่วย ลดลง  10.3 %  หากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่มีจำนวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19  (ปี 2563 – 2564) ที่มีจำนวน 2,061 หน่วย/ไตรมาส  โดยมูลค่าการโอนห้องชุดรวม 10,262 ล้านบาท ลดลง 6.1   หากช่วงเดียวกันของปีก่อน  มูลค่าการโอนในไตรมาสนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง COVID-19 ที่มีมูลค่า 9,683 ล้านบาท/ไตรมาส 


 ทั้งนี้แบ่งเป็นประเภทห้องชุดใหม่ 65.1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสัดส่วนของห้องชุดใหม่ 80.3 ขณะที่ห้องชุดมือสองมีสัดส่วน  34.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วน 19.7 


 ด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติในไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 10,262 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าห้องชุดใหม่   71.8 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีสัดส่วนของห้องชุดใหม่  86.1  ขณะที่ห้องชุดมือสองมีสัดส่วน  28.2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วน 13.9 แสดงให้เห็นว่า ตลาดห้องชุดต่างชาติ ยังนิยมห้องชุดใหม่มากกว่าห้องชุดมือสอง แต่ห้องชุดมือสองก็มีการขยายสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ


สำหรับห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมากที่สุด จะอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท โดยมีการโอนจำนวน 1,109 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน  52.6 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดจำนวน 2,107 หน่วย รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 504 หน่วย  สัดส่วน  23.9   ระดับราคา 5.01 – 10.00 ล้านบาท มีจำนวน 304 หน่วย  สัดส่วน 14.4   และระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 190 หน่วย  สัดส่วน  9 

 

ส่วนขนาดห้องชุดที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ คือ ขนาดพื้นที่ 30 - 60 ตารางเมตร (ประเภท 1 - 2 ห้องนอน) โดยมีจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ จำนวน 970 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 46.0 


 รองลงมา คือ ห้องชุดขนาดพื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร (สตูดิโอ หรือ 1 ห้องนอน) มีจำนวน 796 หน่วย สัดส่วน 37.8  ถัดมาคือ ห้องชุดขนาดพื้นที่ 61-100 ตารางเมตร (2-3 ห้องนอนขึ้นไป) จำนวน 202 หน่วย  สัดส่วน  9.6  และห้องชุดขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร (3 ห้องนอนขึ้นไป) มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 139 หน่วย  สัดส่วน  6.6 


ห้องชุดขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร และขนาด 30 – 60 ตารางเมตร เป็นประเภทห้องชุดที่คนต่างชาตินิยมมากที่สุด โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์รวมกัน  83.8  


 

สัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศ โดยไตรมาส 1 ปี 2565 ได้แก่ ชาวจีน โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 949 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง  45  ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งมีสัดส่วน  53.7  และมีมูลค่าการโอน 4,570 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน  44.5  ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งมีสัดส่วน  51.2%  จะเห็นได้ว่า สัดส่วนชาวจีนที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงไม่ถึง  50  เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาวจีนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้


ด้านจำนวนหน่วย สัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศ อันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย มีการโอนจำนวน 134 หน่วย สัดส่วน  6.4  อันดับสาม สหรัฐอเมริกา จำนวน 114 หน่วย สัดส่วน 5.4   อันดับสี่ สหราชอาณาจักร จำนวน 91 หน่วย  สัดส่วน 4.3  อับดับห้า เยอรมัน จำนวน 81 หน่วย  สัดส่วน  3.8 


ขณะที่มูลค่า สัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศอันดับแรก คือ จีน มีมูลค่าการโอน 4,570 ล้านบาท อันดับรองลงมา คือ รัสเซีย มีการโอนจำนวน 435 ล้านบาท สัดส่วน  4.2 อันดับสาม กัมพูชา 401 ล้านบาท สัดส่วน  3.9  อันดับสี่ ไต้หวัน 391 ล้านบาท  สัดส่วน  3.8   อับดับห้า ฝรั่งเศส 390 ล้านบาท  สัดส่วน 3.8 


นอกจากนี้พบว่าห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีขนาดเฉลี่ย 46.18 ตารางเมตร/หน่วย มูลค่าเฉลี่ย 4.87 ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 105,470 บาท 


ทั้งนี้ ในจำนวน 10 สัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสูงสุด ในไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่า กัมพูชา เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 18.22 ล้านบาท/หน่วย หรือเฉลี่ย 315,825 บาท/ตารางเมตร ขนาดห้องเฉลี่ย 57.70 ตารางเมตร/หน่วย และสหรัฐอเมริกาเป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยต่ำสุด เฉลี่ย 3.02 ล้านบาท/หน่วย หรือเฉลี่ย 60,314 บาท/ตารางเมตร ขนาดห้องเฉลี่ย 50.04 ตารางเมตร/หน่วย 


จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มีจำนวน 829 หน่วย (สัดส่วน 39.3 ) และชลบุรี จำนวน 677 หน่วย (สัดส่วน 32.1 ) โดยทั้ง 2 จังหวัดมีสัดส่วนจำนวนหน่วยรวมกันสูงถึง  71.5 ของทั่วประเทศ 


จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับสามถึงอันดับห้า ได้แก่ สมุทรปราการ จำนวน 230 หน่วย (สัดส่วน  10.9 ) ภูเก็ต จำนวน 164 หน่วย (สัดส่วน  7.8 ) และเชียงใหม่ จำนวน 97 หน่วย (สัดส่วน  4.6 ) ซึ่งเมื่อรวม 5 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น มีจำนวนหน่วยรวมกันเป็นสัดส่วนมากถึง  94.8 ของทั้งประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ อีก 72 จังหวัด มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในชาวต่างชาติรวมกันเพียง  5.2 เท่านั้น 


 ที่มา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. 

ภาพประกอบศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. 

ข่าวแนะนำ